Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στην Würth Hellas S.A. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ.
Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

Όροι
  1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  2. Κάθε Υποψήφιος παρέχει στην Würth Hellas S.A., με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, τη ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της Würth Hellas S.A. υπ' ευθύνη του Υποψηφίου.
  3. Η Würth Hellas S.A. δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η Würth Hellas S.A., για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
  4. Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης, για την οποία οι Υποψήφιοι υπέβαλαν το βιογραφικό τους σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος, τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποψηφίων θα διαγραφούν. Σε περίπτωση που η Würth Hellas S.A. αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποψηφίων για την κάλυψη άλλης θέσης, θα ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεση των Υποψηφίων για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορούν και να αρνηθούν.
  5. Η Würth Hellas S.A. μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της Würth Hellas S.A., λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού.
  6. Κάθε Υποψήφιος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, ανάκλησης συγκατάθεσης, ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης και υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με τα Άρθρα 13 – 19 του Κανονισμού.